Аудан  әкімдігінің

     2009ж. 05 наурыз

   №96  қаулысымен

        БЕКІТІЛДІ

 

 

 «Ұзынкөл селолық округі әкімінің аппараты»

мемлекеттік мекемесі туралы
Е Р Е Ж Е

 

 Жалпы ережелер

 


 1. «Ұзынкөл селолық округі јкімініѕ аппараты»  мемлекеттік мекемесі (бўдан јрі-јкім аппараты) селолыќ округ јкімі аќпараттыќ–талдау тўрєысынан,  ўйымдыќ-ќўќыќтыќ жјне материалдыќ-техникалыќ жаєынан  ќамтамасыз етуді жїзеге  асыратын атќарушы орган болып табылады.
 2. Јкім аппараты ґз  ќызметін Конституцияєа, Ќазастан Республикасыныѕ Заѕдарына, Ќазастан Республикасы Президентініѕ, Ќазаќстан Республикасы Їкіметініѕ актілеріне, облыс, аудан јкімініѕ шешімдері мен ґкімдеріне, селолыќ  округ аппаратыныѕ регламентіне, соѕдай-аќ осы  Ережеге сјйкес жїзеге асырады.
 3. Јкім аппараты занды тўлєа болып табылады, Ќазаќстан Республикасыныѕ мемлекеттік елтаѕбасы бейнеленген мґрі, мемлекеттік тілде ґз атауы жазылєан  мґртабандары, белгіленген їлгідегі бланкілері болады. Јкім аппараты ґз атынан азаматтыќ- ќўќыќтыќ ќатынастарєа  тїсе алады.
 4. Јкім аппаратыныѕ заѕды мекен-жайы: 091124, Ќазаќстан Республикасы, Батыс Ќазаќстан облысы, Теректі ауданы,  Ўзынкґл селосы, Школьный кґшесі № 4.
 5. Јкім аппаратыныѕ мемлекеттік тілдегі толыќ атауы: «Ўзынкґл селолыќ округі јкімініѕ аппараты» мемлекеттік мекемесі.
 6. Јкім аппаратыныѕ орыс тіліндегі толыќ атауы: Государственное учреждение «Аппарат акима Узункольского сельского округа».
 7. Јкім  аппараты туралы Ереже, сондай-аќ оныѕ ќўрылымы аудан јкімдігімен бекітіледі.
 8. Јкім аппаратыныѕ ќызметін ќаржыландыру жергілікті бюджеттен іске асырылады.
 9.   Аппараттыѕ ќўрылтайшысы – Теректі ауданыныѕ  јкімдігі.

 

 1.               Әкім аппаратының мүлкі

 

 1.   Јкім аппаратыныѕ жедел басќару ќўќыєында жекеленген мїлкі болады. Јкім аппаратыныѕ мїлкі оєан мемлекетпен берілген мїлік  есебінен ќалыптастырылады, негізгі жјне айналымдаєы ќаражаттан, сондай аќ ќўны јкім аппаратыныѕ теѕгерімінде кґрсетілген ґзге де мїліктен тўрады.
 2. Јкім аппаратыныѕ мїлкі коммуналдыќ меншікке жатады.
 3.   Јкім аппараты мїлікке ќазіргі заѕнамаєа сјйкес билік етеді.

 

 1. Әкім аппаратының функциялары, негізгі міндеттері мен құқықтары

 

 1. Јкім аппараты заѕнамаєа сјйкес  келесі функцияларды жїзеге асырады:

         1) јкім аппараты ќызметініѕ Регламентін саќтауды ќамтамасыз ету;

         2) Ќазаќстанныѕ мемлекеттілігін ныєайту жґніндегі Президент саясатын ґмірге жїйелі ґткізу;

         3) экономикалыќ реформаны жїзеге  асыру, оныѕ жїзеге асырылуыныѕ  механизмі  мен тактикасын аныќтау, салыќ пен  бюджетке   тґленетін басќа да міндетті тґлемдерді жинауды  ўйымдастыру;

         4) јкім аппараты јкімшісі болып табылатын бюджеттік баєдарламаларды аудандыќ мјслихаттыѕ бекітуі їшін аудан јкімдігіне јзірлеу жјне енгізу;
         5) Ќазаќстан Республикасы Зандарыныѕ, Президент пен Їкімет актілерініѕ, облыс жјне аудан јкімдігі ќаулыларыныѕ орындалуын ўйымдастыру жјне ќамтамасыз ету, селолыќ округ аумаєында  орналасќан ўйымдармен оныѕ орындалуына жјрдемдесу;

         6) јкім аппараты ќызметін ќўжаттамалыќ ќамтамасыз ету, ќызметтік ќўжаттарды, хаттар мен арыздарды ќарау,  азаматтарды ќабылдауды ўйымдастыру, ќўжат айналымын талдау, іс жїргізуді жетілдіру, мемлекеттік тілдіѕ  ќолданылуын ќамтамасыз ету;

         7) селолыќ округ јкімімен жїргізілетін шараларды аќпараттыќ-талдау
тўрєысынан, ўйымдыќ-ќўќыќтыќ жјне материалдыќ-техникалыќ жаєынан ќамтамасыз ету;

         8) жалпыєа бірдей јскери міндеттілік жјне јскери ќызмет, азаматтыќ ќорєаныс, сондай-аќ жўмылдыру  дайындыєы мен  жўмылдыру  жґніндегі  заѕнамалардыѕ орындалуын ўйымдастыру;

         9) жер ќатынастарын реттеу, шаруа (фермер) ќожалыќтарын ўйымдастыруєа, селолыќ округ аумаєында кјсіпкерлік ќызметті дамытуєа жјрдемдесу;

         10) автомобиль жолдарыныѕ салынуын, ќалыпќа келтірілуін,  жґнделуін жјне кїтіп ўсталуын ўйымдастыру;

         11) елді мекенде нотариус болмаєан жаєдайда нотариатттыќ іс-јрекетерді жасау;

         12) жергілікті јлеуметтік  инфраќўрылымныѕ дамуына жјрдемдесу;
         13) елді мекендерді абаттандыру, жарыќтандыру, кґгалдандыру жјне санитарлыќ тазарту жґніндегі жўмыстарды ўйымдастыру;

        

14) елді мекендерді сумен ќамтамасыз етуді ўйымдастыру жјне су  пайдалану мјселелерін реттеу;

         15) шаруашылыќтар бойынша статистикалыќ есепке алуды жїзеге асыру;
         16) табысы аз адамдарды аныќтау, ауданныѕ жоєары тўрган органдарына еѕбекпен ќамтамасыз ету, атаулы јлеуметтік кґмек кґрсету жјнінде ўсыныстар енгізу, жалєызілікті ќарттарєа жјне еѕбекке жарамсыз азаматтарєа їйінде ќызмет кґрсетуді  ўйымдастыру;

         17) шўєыл медициналыќ кґмек кґрсету ќажет болєан  жаєдайда ауруларды дјрігерлік кґмек кґрсететін таяу жердегі денсаулыќ саќтау  мекемесіне дейін жеткізіп салуды ўйымдастырады;

         18) мектепке дейінгі ўйымдарды, мјдениет мекемелерін материалдыќ- техникалыќ ќамтамасыз етуге жјрдемдесу;

         19) туысы жоќ адамдарды жерлеу жјне олар жерленген мјйіттерді тиісті ќалпында кїтіп-ўстау жґніндегі ќоєамдыќ жўмыстарды ўйымдастыру

         20) Ќазаќстан Республикасыныѕ заѕдарымен ґзге де мјселелерді шешу жатќызылуы мїмкін.

 1. Ґз функцияларын жїзеге асыру їшін јкім аппараты ґз ќўзіреті шегінде ќўќыќты:

         1) барлыќ меншік нысанына ќарамастан кјсіпорындар, мекемелер мен ўйымдардан јкім аппаратыныѕ ќўзырына жататын  мјселелер бойынша ќажетті аќпаратты, ґзге  материалдар, ауызша жјне  жазбаша тїсіндірмелерді сўрастыруєа жјне алуєа;

         2) јкім аппаратыныныѕ ќарауына жататын мјселелер бойынша  мемлекеттік жјне мемлекеттік емес органдармен жјне ўйымдармен ќызметтік хат алмасуды жїргізуге;

         3) азаматтар мен заѕды тўлєалардыѕ Ќазаќстан Республикасы Конституциясыныѕ, заѕдарыныѕ, Ќазаќстан Республикасыныѕ Президенті мен Їкіметі актілерініѕ, орталыќ жјне жергілікті мемлекеттік органдар нормативтік ќўќыќтыќ актілерініѕ нормаларын орындауына жјрдемдеседі;

         4) селолыќ округ јкімініѕ тапсырмасы бойынша  кјсіпорын, мекеме жјне ўйым ґкілдерін јкім аппаратыныѕ ќўзіретіне жататын мјселелерді шешуге тартуєа;
         15. Егер тапсырмада басќа орындалу  мерзімдері кґрсетілмесе, мемлекеттік мекемелермен ќажетті  материалдарды, мјліметтерді тапсыру жґніндегі јкім аппаратыныѕ талабы заѕнамамен белгіленген мерзімде орындалуєа жатады.

 1. Јкім аппараты ґз атынан азаматтыќ-ќўќыќтыќ ќатынасќа тїседі.

  4.Әкім аппаратының қызметін ұйымдастыру.

 


 1. Жалпы басшылыќты жјне аппарат ќызметін їйлестіруді селолыќ округтіѕ јкімі жїзеге асырады.
 2. Аппарат ќызметін басќару бойынша селолыќ округтіѕ јкімі келесі функцияларды жїзеге асырады:

1) ішкі тјртіп ережелерін бекітеді;

2) аппараттыѕ ќаржыландыру жоспарын бекітеді жјне бекітілген  ќаржыландырудыѕ  бюджеттік баєдарламасы шегінде ќаржылыќ ќаражатты  жўмсайды;

3) аппарат бойынша ґкім шыєарады жјне  нўсќауды бекітеді;

4) јкімніѕ  шешімдері мен ґкімдерініѕ жобаларын дайындауда пайда болєан келісушіліктерді жою їшін кеѕестер ўйымдастырады;

5) јкім аппаратыныѕ аудан јкімі, аудандыќ мјслихат аппаратымен, бўќаралыќ аќпарат ќўралдарымен жјне  халыќпен ґзара јрекеттестігін ўйымдастырады;
         6) жергілікті бюджетті бекітуде (аныќтауда) аудандыќ мјслихат сессиясыныѕ жўмысына ќатысады;

         7) јкім  аппаратында мемлекеттік ќызмет туралы заѕнаманыѕ  орындалуын баќылайды;

         8) ќазіргі заѕнамаєа сјйкес, кадрлыќ саясатты жїзеге  асыру жјніндегі жўмысты ўйымдастырады жјне ќамтамасыз етеді, јкім аппаратыныѕ ќызметкерлерін лауазымєа таєайындау жјне босату, оларды тјртіптік жауапкершілікке тарту туралы  ґкімдер шыєарады.

 1. Јкім аппаратыныѕ  жауапты ќызметкерлері ґзініѕ ќызметтік міндеттерін орындау барысында мыналарєа  ќўќылы:

         1) селолыќ округ јкімімен ґткізілетін шараларєа ќатысуєа;

         2) кјсіпорын, ўйым жјне мекеме ґкілдерін аппарат ќызметі шеѕберінде пайда болєан мјселелерді ќарастыруєа тартуєа жјне  олардан ќажетті аќпаратты, ўсыныстарды жјне зандарды, жарлыќтарды жјне їкіметтік шешімдерді орындау жґніндегі ќорытындыларды сўрастыруєа;
         3) селолыќ округ јкімініѕ тапсырмасы бойынша јкім аппаратыныѕ ќўзіреті  шегінде езге де ґкілеттіктерді жїзеге  асыруєа ќўќылы.

 

Әкім аппаратының қайта құрылуы және жойылуы.

 

 1. Јкім аппаратыныѕ ќайта  ќўрылуы жјне  жойылуы Ќазаќстан Республикасыныѕ  заѕнамасына сјйкес  жїзеге асырылады.